www.visnovske.nazory.cz

Višňovské střípky

Pravdivé informace č.2

18.10. 2006

Vážení občané Višňové,  

Rád bych Vás opět informovalo skutečných výsledcích práce zastupitelstva obce.

VODOVOD,KANALlZACE

Bohužel pro obyvatele Višňové, se má předpověď splnila Obec Višňová dne 21.8. 2006 prohrála první soudní spor, a to spor o umístění vodovodu na mém pozemku u silnice do Ostrova (viz rozhodnutí soudu). Musí tak vodovod na náklady obce z mého pozemku odstranit a to do 31.3. 2007. V rozsudku je jasně řečeno, že obec nejdříve chtěla podmínkám ve smlouvě vyhovět (smlouvu podepisoval starosta p. Větrovský a opravňovala obec k položení vodovodu do pozemku ). Následně se však obec (resp. nové zastupitelstvo v čele se starostou p. Nekolným ) rozhodla podmínky smlouvy nesplnit. 

Vzhledem k tomu, že obec Višňová do dnešního dne nezaplatila soudní poplatky za prohraný soudní spor, podal jsem návrh na exekuci majetku obce. Náklady na soudní jednání měla obec uhradit do 30.9.2006 Druhý soudní spor o náhradu škody probíhá. Po prvním jednání se nyní čeká na vypracování znaleckého posudku. Opět nechci předjímat rozhodnutí soudu, je však téměř jisté, že ani tento spor nedopadne pro obec dobře. 

Co bude následovat? 

Hlavní přivaděč vody pro obec v délce cca 100 metrů musí být z mého pozemku vykopán a znovu položen jinou trasou. Na přesunutí vodovou již obec pracuje. Nechala vyhotovit novou projektovou dokumentaci a zahájila stavební řízení.  

Stavební řízení je pozastaveno, protože obec v něm opět řeší jenom část problémů. Při přípravě projektu na přesunutí vodovodu jaksi "pozapoměla" na změnu trasy kanalizace, která je také plánována přes můj pozemek. Ke stavbě kanalizace však již obec z mé strany nemá souhlas. Jedná se o III etapu výstavby kanalizace, která měla začít tento rok. 

Podám stížnost u Krajského úřadu na postup stavebního úřadu Příbram. Vodovod byl uveden do zkušebního provozu na dobu neurčitou, což není možné. Stavební povolení nemůže být bez mého souhlasu prodlouženo, jelikož úřadu je známo, že s další stavbou nesouhlasím a že obec je povinna část stávajícího vodovodu dle rozhodnutí soudu odstranit. 

KOMUNIKACE 

Jaký je stav nyní? Pozemek pod částí komunikace vedoucí k Šeňáku je stále v mém vlastnictví. Vzhledem k nezájmu obce s ním budu nakládat dle vlastního uvážení. Průjezd bude omezen přesně dle hranice pozemku. Hranice je na silnici vyznačena červenou čárou. 

Zvažuji podání dalších žalob týkající se této obecní komunikace na mém pozemku. Pro úplnost dodávám, že na mém pozemku jsou bez mého souhlasu další sítě zřejmě patřící obci. 

Několikrát jsem se snažil s obcí dohodnut, ta však jako první přistoupila k řešení sporu soudní cestou. Celá kauza byla ze strany obce neúměrně vyhrocena a je i nadá!e vedena až do krajnosti. Bohužel se mi zdá, že již není vedena jen ve jménu obce, ale i v osobní rovině jako spor pana starosty Nekolného se mnou. 

Stále věřím, že obci a v novém zastupitelstvu se najde dostatek rozumných a soudných lidí, kteří budou uvažovat racionálně a v zájmu obce a všech jejích obyvatel. Do března 2007 se ještě dá vše napravit a po vzájemné dohodě již platné soudní rozhodnutí zrušit.

Ještě se pokusím stručně reagovat na Višňovské střípkv pana starostv ze srpna 2006 

-- pan starosta udělal přesně to, co prý jsem udělal já. Míchá jednotlivé dokumenty, smlouvy, návrhy smluv, vytrhává z kontextu části, odstavce. Jeho vysvětlení je tak složité, že se v něm nevyznám ani já jako přímý účastník jenom korespondence mám,2 šanony), natož nezúčastněný občan. 

--  nepožadoval jsem úhradu všech přípojek, obec měla hradit pouze jednu v ceně cca 5 000,­ Je to ta, kterou obec vůbec neprovedla), ostatní, včetně projektu, jsem hradil já. 

-- žádný návrh na finanční vyrovnání za neprovedení změny územního plánu jsem nedostal!!! Pokud pan starosta tvrdí že ano, jistě to má podloženo písemným zápisem z usnesení zastupitelstva. Jistě tam také bude uvedena částka, která mi byla údajně nabídnuta. Samotného by mě zajímala. 

 -- obec na mě podala žalobu na stanovení věcného břemene na vodovod, nikoliv kvůli komunikaci 

 -- cenu 200,- kč/m2 pozemku pod komunikací k Šeňáku stanovila obec, ne já. Byla.to cena, za kterou obec prodávala své vlastní pozemky 

 -- cena za přesunutí plotu byla z mé strany dokladována rozpočtem odborné firmy (f. Pilecký). Nemohu za to že se panu starostovi zdá vysoká. Já jsem takovou cenu za stavbu plotu zaplatit. Nevím co je divného na tom, že jsem požadoval přesunutí plotu ve stejné kvalitě. 

-- V návrhu!! Smlouvy o věcném břemenu na vodovod jsem napsal úhradu 1.000,- a zvýšil jsem tak svůj požadavek o 500,- Kč. To je to deklarované zvyšování finančních požadavku. Pane starosto, to jsem se tedy opravdu obohatit. To snad ani nemůžete myslet vážně.!! ( Jen doplňuji, že ze zákona musí být věcné břemeno za úhradu a cena mohla a může být stanovena jakákoliv 100,- Kč , 300,- Kč -jak je libo) 

-- Provedení změny územního plánuje běžné realizovat za 3-4 měsíce. Ve Višňové to zřejmě umí "rychleji" již za 220 dnů. I na tento čas jsem přistoupil a termín jsem navrhl do 1.10.2006 , aby mohlo změnu územního plánu dokončit ještě toto zastupitelstvo. 

--  Dopis na odstranění oplocení u cesty k Šeňáku -Obec nemá pravomoc mi odstranění plotu nařídit. To může udělat pouze stavební úřad Příbram na základě řízení o odstranění stavby. Obec žádnou stížnost na stavební úřad nepodala. 

FINANCE

Obecně se panu starostovi zdají všechny mnou navrhované a podložené finanční částky vysoké. Jednou je to drahé zaměření, podruhé cena plotu atd., atd. Vše částky v řádech tisíců, maximálně desetitisíců. Zbytečně utracené statisíce ho však netrápí.

 -- Stále trvám na tom, že splnění původní smlouvy, kterou uzavřel starosta pan Větrovský, by obec přišlo na cca 5.000,-Kč za jednu vodovodní přípojku na pozemku u cesty do Ostrova

-- Následné jednání nového zastupitelstva v čele s panem Nekolným znamená pro obec náklady navíc v řádech statisíců. Přesunuti jíž postaveného vodovodu, změna trasy kanalizace, vypracování nové projektové dokumentace, nové geodetické zaměření, nové stavební řízení, poplatky za soudní spory, za právní zastoupení obce atd.                 

--Budoucnost nám ukáže, jak byl můj odhad nákladů přesný. Pan starosta nám jistě rád skutečné náklady doloží a kopie účtů vyvěsí na obecní vývěsku.

 
                                            

 

 

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY 

Okresní soud v Příbrami rozhodl samosoudkyní JUDr. Zuzanou Masnerovou v právní věci žalobce Josefa Pince, Dobříš, zastoupeného Ing. Mgr. Jiřím Hrušem, advokátem v Roztokách u Prahy, Masarykova 750, adresa pro doručování: Moskevská 20, Karlovy Vary, proti žalovanému Obec Višňová, Višňová 153, IČO 00243507, zastoupenému JUDr. Antonínem Tichým, advokátem v Příbrami II,Mariánské údolí 130

       o odstranění stavby

I.

Žalovaný je p o v i n e n odstranit z pozemku č. parc. 179/13 zapsaném na listu vlastnictví 370 pro obec a katastrální území Višňová u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Příbram stavbu vodovodního řadu, a to do 31.3.2007.

II.

Žalovaný je p o v i n e n zaplatit žalobci náklady tohoto řízení v částce 6.563,80 Kč do 3 dnů od právní moci rozsudku.

Kontakt:             Josef Pinc ml. sepsáno 18.10. 2006

josef.pinc@eu.effem.com