www.visnovske.nazory.cz

Višňovské střípky

Pravdivé informace

11.8. 2006

 Strana1

Vážení občané Višňové, 

       Náhodou se mi dostal do rukou časopis zvaný Višňovské střípky, březen 2006 psaný starostou obce panem Nekolným. Po jeho přečtení jsem se nestačil divit, jak je zastupitelstvo obce schopné, nebo spíše všeho schopné, a že já jsem tou černou ovcí bránící rozkvětu obce. 

     Rozhodl jsem se proto tímto dopisem uvést věci na pravou míru.

  VODOVOD, KANALIZACE 

      Pozemky, přes které vede a má vést vodovod a kanalizace jsem dostal od prarodičů již v roce 1996. Už tehdy jsem před vypracováním prvního územního plánu žádal na obci o zahrnutí některých pozemků do územního plánu jako plochy určené pro bytovou výstavbu. Bohužel jsem svojí žádost nepodal písemně. Až v roce 1998 za mnou přišel tehdejší starosta obce pan Větrovský, zda obec může přes mé pozemky (u Kocáby) vést vodovod a kanalizaci. Souhlasil jsem a 26.11.1998 jsem s obcí podepsal smlouvu o smlouvě budoucí. Po změně trasy vodovodu jsem byl opět obcí požádán o souhlas, zda hlavní vodovodní přivaděč pro obec lze vést přes mé pozemky (pozemky po levé straně silnice do Ostrova).Opět jsem souhlasil a s obcí podepsal dne 29.5.2000 smlouvu o smlouvě budoucí.

 V obou smlouvách byly stanoveny podmínky, tentokrát již písemně, za jakých se stavbou souhlasím: 

          1) před zahájením výstavby vodovodu a kanalizace budou pozemky ( u cesty k Šeňáku a u Kocáby) zařazeny do územního plánu jako pozemky určené k bytové výstavbě 

          2) na pozemky (u cesty k Šeňáku a u Kocáby) budou z vodovodu a kanalizace provedeny odbočky 

         3) na pozemku (u silnice do Ostrova) bude z vodovodu provedena odbočka

         4) trasa vodovodu povede 2 až 3 m od hranice pozemku 

 Náklady na projektovou dokumentací na přípojky jsem uhradil, taktéž bych hradil náklady na vybudování přípojek

       Na základě mého souhlasu se stavbou obec dostala stavební povolení. Stavba vodovodu a kanalizace začala, aniž byla provedena mnou požadovaná změna územního plánu. A ani při pozdější změně územního plánu č.1 a změně územního plánu č.2 nebyly mé podmínky splněny. Hlavní vodovodní přivaděč pro obec byl na mém pozemku položen v jiné trase a to ne 2 až 3 m od hranice pozemku, ale ve vzdálenosti cca 8 až 10m od hranice pozemku. Přípojka z vodovodu mi nebyla provedena vůbec.

        Několikrát jsem ústně i písemně obec upozorňoval na to že, neplní podmínky ke kterým se smluvně zavázala. Podal jsem i několik stížností na Okresním úřadu v Příbrami. Stavba však vesele pokračovala dál. Upozorňoval jsem písemně obec, že pokud smlouvu nesplní, nepodepíšu na již vybudovaný vodovodní přivaděč na mém pozemku věcné břemeno. I přes můj nesouhlas obec uvedla vodovod do provozu a následně se pokusila vymoci podpis věcného břemena soudní cestou. Žaloba neměla žádnou šanci na úspěch. Obec nedokázala doložit, proč podmínky smlouvy nesplnila.

   A jaký je stav nyní? 

Na obec Višňová jsou podány u Okresního soudu v Příbrami dvě žaloby, týkající se vodovodu. Nechci předjímat rozhodnutí soudu, obci však velmi reálně hrozí, že bude muset uhradit finanční náhradu tzv. bezdůvodné obohacení za neoprávněné užívání pozemku, a že bude muset vodovodní přivaděč pro obec z mého pozemku na své náklady odstranit. Bude muset také uhradit soudní výlohy. U Krajského úřadu je na obec podána stížnost a žádost o zrušení rozhodnutí, kterým se prodlužuje platnost stavebního povolení do r. 2008. Dokud nebudou podmínky smluv splněny, nesouhlasím s dalším pokračováním stavby přes mé pozemky. Obec tak nebude moci pokračovat ve stavbě III etapy kanalizace, protože hlavní trasa kanalizace vede přes mé pozemky u Kocáby.

  Jaký stav mohl být, pokud by obec splnila své závazky? 

       1) Stačilo pouze položit vodovod tam, kde měl být položen a udělat z vodovodu odbočku. 

 Finanční náklady pro obec cca 5 tisíc. 

Bez problémů bych pak podepsal věcné břemeno a nebránil kolaudaci vodovodu a další výstavbě. 

     2) Pří první, nebo druhé změně územního plánu obce do pozemků určených k bytové výstavbě zahrnout některé mé pozemky a umožnit jejich napojení na vodovod a kanalizaci. 

  Finanční náklady pro obec - žádné

     KOMUNIKACE 

  Komunikace k Šeňáku. Není pravda, že obec po zaměření zjistila, že komunikace vede částečně po mém pozemku. Zaměření jsem objednal a v celé výši uhradil já. Vytyčení bylo provedeno v červnu 2004 a obec byla řádně obeslána. O výsledku jsem starostu pana Nekolného na místě informoval a žádal jsem o vyřešení vzniklé situace. Poté jsem ještě několikrát písemně obec žádalo stanovisko, zda chtějí pozemek pod komunikací odkoupit. Na mé dopisy jako obvykle nikdo nereagoval. Po roce od zaměření jsem 4.7.2005 na obecní úřad řádně ohlásil provedení stavby - oplocení hranice pozemku. Opět bez reakce ze strany obce.

 Strana 2

   Teprve když byl plot postaven a hned druhý den neznámým pachatelem zbourán a přímo vadil provozu na komunikaci, mne kontaktoval pan Šimonovský se žádostí, zda je možné plot odstranit a přesunout na kraj komunikace. Obec pak prý pozemek pod komunikací ode mne odkoupí. Plot jsem opět na vlastní náklady přesunul. Na dalších jednání mne obec požádala, zda může ode mne odkoupit ještě pruh pozemku v šířce 0,5 m za obrubníkem komunikace. S odprodejem jsem souhlasil za předpokladu, že tentokrát Oiž potřetí) přesune plot obec na své náklady, aby tak nedošlo k situaci, kdy naopak můj plot bude stát na pozemku obce. 

      Souhlasil jsem s cenou, kterou navrhla obec tj. 200kč/m2 a uhradil jsem nové zaměření komunikace. Obec měla na své náklady přesunout plot. Žádné další požadavky jsem neměl, jak tvrdí pan starosta. Jen pro úplnost uvádím, že jen geodetické práce mě stály víc, než mi měla obec za pozemek zaplatit. Obec se od prosince 2005 neozvala a v jednání nepokračovala. Na mé dopisy, zda má ještě o koupi zájem, opět nikdo nereagoval.

      A jaký je stav nyní? 

      Pozemek pod částí komunikace je stále v mém vlastnictví. Vzhledem k nezájmu obce s ním budu nakládat dle vlastního uvážení. Hranice pozemku je na silnici vyznačena červenou barvou. Každý si na místě jistě dokáže představit, jaké mohou obyvatelům této části obce vzniknout problémy s průjezdem, pokud začnu svůj pozemek užívat.

     Jak pracuje zastupitelstvo obce?

-zřejmě se domnívá, že pro něj standardní smluvní vztahy neplatí, a že není povinno dodržovat zákony této

                 země. Ty musíš dodržovat pouze ty, občane.

-pokud občan rebel neustoupí a trvá na svém zákonném požadavku, je potřeba ho "jménem obce" řádně

                 postrašit případně rovnou dát k soudu. Nevadí, že u soudu není žádná šance na úspěch. Třeba se občan

                 lekne. Obec to přeci bude stát jen "pár tisíc" a z cizího krev neteče.

-jednání zastupitelstva je v přímém rozporu s tvrzením pana starosty, že prioritou obce je nová výstavba a

                 zvýšení počtu trvale žijících obyvatel a tím i zvýšení příspěvků od státu do obecního rozpočtu

-zahrnutí mých pozemků do územního plánu bylo zamítnuto s tím, že nenavazují přímo na zástavbu obce

(pozemky u cesty k Šeňáku), a že obec nemá prostředky na budování nové komunikace. Pozemky na

Holance, vzdálené 1 km od obce jsou zřejmě centru obce blíž !!?? Jsou to ovšem obecní pozemky a na ty se žádná pravidla nevztahují. Vybudování nové komunikace jsem po obci nikdy nepožadoval. pozemkem s vodovodním přivaděčem (u cesty do Ostrova) je prý opět daleko od stávající zástavby a navíc rozvoj obce tímto směrem prý není v plánu. To ovšem nebrání obci na tom samém místě naplánovat

prodej obecních pozemků na výstavbu RD.

Zastupitelstvo tak jasně zneužívá svého postavení k likvidaci případné "konkurence". Pozemky může přece prodávat jen obec a nikdo jiný.

    -zneužívá svého monopolního postavení při provádění, respektive neprovádění odboček. Vodovod i kanalizace

                jsou veřejné, placené z peněz nás všech a obec je povinna případným zájemcům umožnit připojení.

   -pozemek pod obecni komunikací je někoho jiného?? žádný problém, vždyt' se jedná jen o přístup k soukromým

                stavbám a pokud tam nestojí náš dům, tak to řešit nemusíme. Občané, poraďte si sami.

  -svým nezákonným postupem vystavuje zastupitelstvo obec naprosto zbytečným soudním sporům a zbytečně tak plýtvá finančními prostředky všech obyvatel Višňové, které mohou být použity jinak, např. na opravu komunikací. Jenom odstranění cca 100 m vodovodu z mého pozemku a jeho opětné položení v jiné trase obec přijde odhadem na cca 1,5 milionu korun.

   -svým postupem také zastupitelstvo obec vystavuje riziku vrácení státní dotace v řádu několika milionů, která je přímo vázána na úspěšnou kolaudaci vodovodu a kanalizace a vyřešení majetkoprávních vztahů

s majiteli pozemků přes které vedou, tedy i se mnou. Obci tak hrozí zadlužení a zastavení rozvoje

Po odchodu pana Větrovského a po nástupu nového zastupitelstva a nového starosty pana Nekolného jsem se domníval, že se situace v obci zlepší, a že obec své závazky začne plnit. První rok to tak vypadalo, obec své závazky uznala a projevila snahu o jejich splnění. Nový pan starosta se však ve své funkci rychle "rozkoukal" a zcela obrátil. Najednou nešlo nic, vše bylo problém a výsledek jste si mohli přečíst.

Znovu opakuji, že jsem své požadavky nijak nestupňoval, jak nepravdivě uvádí pan starosta. Naopak, po povodních jsem ustoupil ze svého požadavku využít pozemky u Kocáby k výstavbě.

Posuďte prosím sami, zda zastupitelstvo obce skutečně koná v zájmu obyvatel Višňové a pro blaho obce. Letošní rok bude zlomový a pokud zastupitelstvo svůj postoj nezmění, zanechá po volbách novému zastupitelstvu pěkný dárek. Stále se ještě dá vše napravit a všechny závazky do podzimních voleb splnit.

Kontakt:             Josef Pinc ml. sepsáno 11.8. 2006

josef.pinc@eu.effem.com