Višňovské střípky srpen 2006

podatelna.visnova@centrum.cz

 www.visnovske.nazory.cz

Višňovské střípky

Srpen 2006

 ÚVODEM:

Již jsme nepočítali, že do konce volebního období vydáme Střípky, ale na informace od pana Pince prostě musíme reagovat. Dostali jste totiž koktejl, v němž byla dobře namixována pravda s nepravdou. Zároveň se omlouváme těm, kteří neměli možnost je číst, že jim toto vydání asi mnoho nepřinese. Problematika je natolik složitá, že ji nelze na stránkách našeho zpravodaje plně vystihnout a objasnit, proč se zastupitelstvo rozhodlo tak, jak se rozhodlo. Budu se snažit podat doložitelné informace, aby si každý mohl vytvořit svůj vlastní obrázek. 

26.11.1998 pan Pinc podepisuje jím upravený návrh smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene, kde doplnil v bodě VI: "Právo stavebníka podle tohoto odstavce je účinné ode dne, kdy obec rozhodne o začlenění pozemků vlastníka, na kterých bude výstavba kanalizace a vodovodu prováděna a souvisejících pozemků tj. 108/11, 569/2 a 569/7 podle PK k.ú. Višňová územním nebo regulačním plánem obce k zastavění. Stavebník zajistí na uvedené pozemky odbočky kanalizace a vodovodu.

 Ze zápisu zastupitelstva 8.12.1998 

OZ projednalo žádost p. Pince, Dobříš 787, ohledně zapracování pozemků v jeho vlastnictví do územního plánu (díle jen ÚP) Višňová jako stavebních a odsouhlasilo zapracovat pouze pro bytovou výstavbu pozemky par.č.108/11,569/2,569/7 v k.ú. Višňová při nejbližších úpravách ÚP vyvolaných potřebou obce.

 10.12.1998 - zaslán dopis o projednání v zastupitelstvu, že obec souhlasí se zapracováním ve smlouvě uvedených pozemků do územního plánu obce Višňová jako stavebních pouze v tom případě, že na pozemcích bude prováděna jen bytová výstavba. Zapracování bude provedeno při nejbližších úpravách ÚP vyvolaných potřebou obce. Osazení odboček upřesníte při provádění stavby."Téhož dne starosta připojuje svůj podpis k návrhu smlouvy od pana Pince, bez úpravy textu dohodnutým na zastupitelstvu a stvrzuje tak znění navržené panem Pincem.

Ve smlouvě je mimo jiné ustanovení, že pan Pinc dostane za strpení věcného břemene jednorázovou finanční úhradu ve výši 5 Kč za běžný metr použitého pozemku a 100 Kč, pokud bude na jeho pozemku vybudována kontrolní šachtice. (Toto ustanovení je i ve všech ostatních smlouvách.) 

V roce 2000 dochází ke změně vedení hlavního přivaděče vodovodu a starosta doručuje 29.5.2000 panu Pincovi návrh jiné smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene se svým podpisem. Pan Pinc pod podpis starosty doplňuje další podmínky:

1) podmínky stanovené v odstavci VI smlouvy ze dne 26.11.1998 jsou i nadále platné.

2) Plánovaná přípojka bude vedena po okraji pozemku a to ve vzdálenosti 2 až 3 m od komunikace. 

 3) Na pozemek 179/13 bude provedena odbočka vodovodu na náklady stavebníka."Pan Pinc připojuje svůj podpis s datem 29.5.2000. 

Vzhledem k fomálním nedostatkům by smlouva nemusela být považována za platnou. V období do listopadu 2000 v zápisech zastupitelstva o jejím projednání není ani zmínka. Protože však byla použita pro změnu územního rozhodnutí ze dne 20.11.2000, je i soudem považována za platnou.V srpnu 2000 je dokončena projektová dokumentace, která je součástí územního řízení. Z běžného pohledu není patrno, zda je vodovodní řad veden ve vzdálenosti 2-3 m od komunikace. Nicméně proběhlo územní řízení, proti kterému se pan Pinc neodvolal, přestože byl účastníkem řízení.

Dne 20.11.2000 vydává stavební úřad v Příbrami územní rozhodnutí o umístění stavby

Dovolím si upozornit na zkreslené informace, které ve svých pravdivých informacích pan Pinc uvádí, že smlouvy obsahovaly podmínky:

ad 1. před zahájením výstavby vodovodu a kanalizace budou pozemky (u cesty k Šeňáku a u Kocáby) zařazeny do územního plánu jako pozemky určené k bytové výstavbě.!.......

Ve smlouvě je že " obec rozhodne o začlenění pozemků......." 

ad 3. )"Na pozemek 179/13 bude provedena odbočka vodovodu na náklady stavebníka. "porovnejte s textem pod body 

...taktéž bych hradil náklady na vybudování přípojek.

Na základě použitých smluv s panem Pincem bylo vydáno stavební povolení a probíhala stavba. Skutečně nedošlo k vybudování přípojky na pozemku 179/13, na což pan Pinc reagoval dopisem ze dne 24.11.2001 viz přílohy na následujících stránkách. Zde si povšimněte, že se pan Pinc dožaduje věcí, ke kterým se obec nezavázala a nebo které byly v duchu smlouvy splněny.

k 1/ obec rozhodla o začlenění pozemků v příští změně územního plánu dne 8.12.1998.

k 2/zajištění odboček vody a kanalizace na pozemky 108/11 , 569/2 a 569/7 na náklady stavebníka - obce. Na dopis pana Pince reagoval obratem starosta obce.V tomto okamžiku se stává pravdou, že obec nevybudovala odbočku vodovodu na pozemek 179/13. Ať už k tomu vedly jakékoliv důvody, tuto Změnu s panem Pincem neprojednala. Nevím zda již mohly být v té době vybudovány přípojky na pozemky 569/2 a 569/7 a 108/11.

Někdy v prvním pololetí roku 2002 zaslal starosta panu .Pincovi návrh smlouvy o uzavření věcného břemene a návrh smlouvy, ve které by se obec zavázala splnit podmínky z minulých uzavřených smluv.13.6.2002 pan Pinc smlouvy vrací s tím, až budou splněny podmínky z minulých smluv, bez problému smlouvu na věcné břemeno uzavře.

V listopadu 2002 dochází ke změně zastupitelstva i starosty.

Obec Višňová

Č.p. 142 .

262 61

V Dobříši dne 24.11.01

Věc: porušení smlouvv o uzavření budoucí smlouvv o zřízení

         věcného břemene

Dne 26.11.1998 jsem s obcí Višňová uzavřel ,;Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy

o zřízení věcného břemene" ve které se obec Višňová zavázala dle bodu VI. této smlouvy

ke splnění mých podmínek podmiňujících budoucí uzavřeni smlouvy o zřízení věcného

břemene( viz bod III.)

Žádná"Z: těchtopodminek tj.:

       1/ určeni pozemků 108/11, 569/2,569/7 k bytové výstavbě před zahájením výstavby

               vodovodu a kanalizace

       2/zajištění odboček vody a kanalizace na pozemky 108/11, 569/2, 569/7 na náklady

              stavebníka-obce

              (uhradil jsem vypracováni projektové dokumentace na všechny tři pozemky

               a realizaci dvou přípojek vodovodu na pozemky 569/2 a 569/7 )

NEBYLA SPLNĚNA:

Dne 29.5.2000 jsem na žádost obce akceptoval další "Smlouvu o uzavření budoucí

smlouvy o zřízení věcného břemene" vzniklou z důvodu změny trasy hlavního připojení

vodovodu pro obec Višňová. Tato hlavní přípojka vede přes mnou vlastněný pozemek

p.č. 179/13.

Žádná z mnou stanovených podmínek tj.:

1/dodržení všech podmínek z první smlouvy ze dne 26.11,1998

2/ vedení vodovodu ve vzdálenosti 2 až 3 m od komunikace

3/provedení přípojky vodovodu (navrtávka, vodoměrná šachtice pro osazení

- vodoměru na pozemek 179/13

NEBYLA SPLNĚNA.

Na neplnění podmínek dle výše uvedených smluv jsem několikrát starostu obce

pana Větrovského upozorřoval a to například 3.2.2000 a 29.1:. 2001 pří místním šetření

na obecním úřadu ve Višňová. Písemnou formou pak 29.5.2090 a 21.12.2000.

Žádám Vás tímto opět o nápravu a dodržení všech výše uvedených podmínek a to

nejpozději do 30.6.2002. V opačném případě se nebudu cítit povinen podepsat smlouvu

o zřízení věcného břemene.

S pozdravem Josef Pinc ml.

Lidická 787

Dobříš 26301

tel. 0602/319992

Na vědomí: -Okresní úřad Příbram

                          referát životního prostředí

                -Městský úřad Příbram -stavební úřad

 

Obecní úřad Višňová

26261,  Višňová 153

IČO: 243 507

 tel/ fax: 0306  / 690145

 

Pan  Josef Pinc

 Lidická 787   Dobříš

Ve Višňové dne 30.11. 2001

Věc : Vyjádření k dopisu ze dne 24.11. 2001.

Na Váš dopis. kde nám sdělujete, že se nebudete cítit povinen podepsat smlouvu o zřízení věcného břemene na kanalizaci splaškových vod a vodovod v obci Višňová vedoucí přes Vámi vlastněné pozemky z důvodů nedodržení podmínek, které jste stanovil dne 26. 11. 1998 ve Smlouvě o u2avření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene, Vám odpovídáme takto:

 první část dopisu,             odst. 1 /

Při projednávání Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene Vám bylo sděleno, že při nejbližší změně územního plánu obce, vyvolané obcí, což bude nejdříve v roce 2003, budou v něm zapracovány pozemky v k. ú. Višňová par. č. 108/11, 569/2 a 569/7, jako pozemky určené k zástavbě rodinnými domy.( Na což jste odpověděl : "to bude stačit"). Vodovodní přípojka k par. č. 108/11 bude připravena při výstavbě III. etapy kanalizace.

odst. 2/

V článku VI. Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene je uvedeno: Stavebník zajistí na uvedené pozemky odbočky kanalizace a vodovodu.. Ne tedy, jak Vy uvádíte v dopise "na náklady stavebníka - obce".

  druhá část dopisu               odst. 1/

Bylo zodpovězeno výše, první část odst. 1/ a 2/

odst.2/

Vodovodní řád byl veden dle schválené PD.

odst.3/

Pozemek 179/13 je od souvislé zástavby obce vzdálen cca 250 m a není předpoklad,že v budoucí době bude využíván jinak něž k zemědělské Pracovníci firmy provádějící stavbu vodovodu nedoporučovali přípojku. když nebude užívána, budovat, z důvodu možných poruch a tím zvyšování nákladů na provoz vodovodu.Přípojku (navrtávkou)a vodoměrnou šachtici je možné, v případě potřeby a na potřebném místě, na náklady obce kdykoliv zbudovat 

...Jestli - že ustanovení, odst.1/ z první části a odst. 3/ z druhé části tohoto vyjádření, zapracujeme do smlouvy o zřízení věcného břemene, nevidíme důvod jejího nesepsání.

Na vědomí: Okresní úřad Příbram - ref. životního prostředí

Stavební úřad MěÚ Příbram

.....................................................

Obec Višňová č.p. 153 26261                   V Dobříši 8.12.2001

 Věc: Porušení smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - č.2

 Na splnění podmínek zakotvených ve "Smlouvě o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene" ze dne 26.11.2000 i nadále trvám.

  Nechápu jednání obce a firmy provádějící vodovod, kteří se sami o své vůli rozhodnou neprovést odbočku vodovodu na pozemek 179/13, přestože to je jedna z podmínek zakotvených ve smlouvě. Dokonce mne neinformují a já se o tom dozvím až několik týdnů po provedení celého vodovodního řadu. Takto si dobrou spolupráci skutečně nepředstavuji.

Na vědomí:Okresní úřad Příbram

 referát životního prostředí

 

 17.62003 zastupitelstvo obce schvaluje zahájení prací na změně územního plánu. Toto je první změna územního plánu vyvolaná potřebou obce. Probíhaly přípravné práce na 2. změně územního plánu, kdy jsme oslovili občany, aby oznámili čísla pozemků, které by chtěli do prováděné změny promítnout. Jedním z občanů byl i pan Pinc, který nemá v obci trvalý pobyt a kterého jsem na změnu územního plánu osobně upozornil.

Na tomto místě se zastavím nad účelem územního plánu. Obce je schvalují proto, aby se do organizace obce a zastavování vnesl řád, který by měl zabezpečit rozumný rozvoj obce. Aby se nebudovaly výrobní provozy od strany převládajících větrů, aby podnikatelská činnost co nejméně narušovala bydlení. Aby výstavba navazovala na přípojky vody, kanalizace, elektřiny a na komunikace. Aby uliční síť umožňovala dostatečný přístup pro obyvatele a jejich automobily, aby umožnila úklid a prohrnování obce, průjezd popelářů, záchranky, hasičů. Aby nové domy nebyly ohrožovány hlukem a pachem, aby byla dodržena ochranná pásma. A po povodních v roce 2000 vyvstal i požadavek nepovolovat jakoukoliv výstavbu v záplavových oblastech. 

30.9.2006 zastupitelstvo obce schvaluje zásady pro změnu ÚP. Starosta seznámil zastupitele s došlými požadavky na změnu " územním plánu. za tyto podněty projednalo a stanovilo následující zásady:

 -na prvním místě je příprava prodeje obecních pozemků 

- z navrhovaných pozemků zařadit do projednávání ty pozemky, které navazují na stávající výstavbu, komunikace a inženýrské sítě

-stavební činnost nepovolovat v záplavových oblastech -byly odhlasovány lokality, které připadají v úvahu 

25.11.2005 S architektem byla projednávána možnost uzavření smluv s vlastníky pozemků určených pro výstavbu. Obec zařadí jejich pozemky jako stavební, pokud vyčlení nutné části pozemků pro veřejně prospěšné účely (uliční síť a inženýrské sítě, přístupové cesty) a předají je zdarma obci. 1. Dále probíhaly práce na projednání a schválení územního plánu obce. Při rozhodování, které pozemky pana Pince z dopisu ze dne 28.9.2003 zařadit do územního plánu byl vyloučen pozemek 108/11, protože je v záplavovém pásmu. Dále pozemky 179/12 a 179/13, protože jsou v polích cca 250 m od obce a pan Pinc na nich požadoval lehkou průmyslovou výrobu. Pozemek 596/1 u "Trempské boudy" na rekreační účely - pro tento účel jsme změnu nevyvolávali. Pozemky 569/2,569/7 a 569/11 byly do návrhu 2. změny územního plánu původně navrhnuty, a tak jsem také pana Pince 16.11.2003 písemně informoval. (Tady jsem byl přehnaně aktivní.) Na doporučení architekta se však do projednávání a mapových podkladů dostal pouze pruh pozemků kolem stávající komunikace k "Šeňáku", tak aby nebylo v této fázi nutné budovat nové komunikace a rozvody vody a kanalizace. V této podobě byly materiály odeslány ke všem zúčastněným orgánům, a tak byl návrh 2. změny připraven k projednání na veřejné schůzi. Tento náš záměr byl promítnut od samého počátku v grafické části, ale nebyl formulován v textové části. Po projednání na veřejné schůzi dne 25.6.2004 jsme obdrželi 12.7.2004 dopis ze 7.7.2004. Připomínky k návrhu změny územního plánu od pana Pince.

 1. Pozemky 569/2, 569/7 a 569/11, které byly dopisem odsouhlaseny jako pozemky pro bytovou výstavbu, nejsou v návrhu změny územního plánu celé vyznačeny červenou barvou, Vybarven je pouze pruh okolo komunikace. 

2. Pozemky 179/12 a 179/13 nejsou do změny zahrnuty. Požaduji jejich zahrnutí do změny územního plánu a to jako plochu pro rekreační využití, případně plochu pro skladovací areál. 

Dále nás pan Pinc upozornil, že ze strany obce nebyly dodrženy podmínky smluv ze dne 26.11.1998 a 29.5.2000.(např. z vodovodního řadu není provedena požadovaná odbočka, určené pozemky nebyly zahrnuty do územního plánu jako pozemky určené pro výstavbu. Dále nás upozorňuje, že přes výše uvedené pozemky (bod2) vede hlavní vodovodní řad, na který nemá obec řádně uzavřenou smlouvu o věcném břemeni, a za který neplatí řádný nájem. K územnímu plánu vznesl připomínku i odbor životního prostředí a územní plán byl nakonec upraven o jejích připomínky a o připomínkách pana Pince jsme rozhodli tak, že textová část bude upravena, aby odpovídala grafické části. To znamená, že do územního plánu byl zařazen celý pozemek 569/7 a část pozemku 569/2 a byl zcela vyloučen pozemek 569/11.V červnu 2004 provedl pan Pinc vytyčení jeho pozemků, mimo jiné i 569/2 a 569/7. V srpnu 2004 jsme obdrželi protokol o vytyčení. Ústně jsem byl panem Pincem obeznámen, že obecní komunikace je z části na jeho pozemku a že to budeme muset řešit. S tím jsem souhlasil. Zároveň se zeptal, jak by mohl rozdělit své pozemky na parcely. Vyložil jsem mu naši představu, že vzniknou domy podél silnice k Šeňáku a další komunikace by byly vytvářeny souběžně s touto komunikací, aby byl zabezpečen přístup i k dalším parcelám a zajištěna průjezdnost. Jak jsem byl překvapen, když si přinesl zastavovací plán, který byl v přímém rozporu s tím, co jsem mu na úřadě řekl. Od té doby jsem žádný návrh na řešení nedostal.

 10.5.2005 došlo konečně ke schválení územního plánu. Pokusili jsme se panu Pincovi nabídnout finanční vyrovnání, ale byli jsme odmítnuti. 

7.7.2005 pan Pinc podává ohlášení drobné stavby: "Jedná se o částečné oplocení pozemku 569/2 a 569/7 v k.ú. Višňová a to pouze ze strany stávající komunikace, aby nemohlo docházet k parkování vozidel na ploše pozemků a poškozování zemědělských plodin..." a byl přiložen nákres, kde bylo rukou vyznačeno, v kterých místech má být oplocení provedeno. Souhlas s ohlášením je možno dát mlčky a to když se do 30 dnů neodpoví. Po prozkoumání textu jsem usoudil, že na oplocení svého pozemku má pan Pinc právo a že to co popisuje, je rozumné. Opět překvapení! Firma začala budovat oplocení přímo v komunikaci (nikoli tedy ze strany stávající komunikace). Zavolal jsem policii a za jejich asistence jsem je vyzval, aby se zdrželi poškozování naší komunikace až do vyřešení problému. Firma odjela, ale pan Pinc, místo aby se pokusil celou věc vyřešit dohodou, ji pozval znovu a na jeho příkaz vybudovali plot v komunikaci. V té době jsem byl v nemocnici a vím, že v několika dnech mu ho někdo při projíždění poškodil. Místostarosta se s panem Pincem dohodl, že plot posune a obec dotčený pozemek odkoupí. Posunul ho, ale opět zůstal v komunikaci a mimo to provedl oplocení, které vůbec nenahlásil!

 Zkusili jsme se domoci věcného břemene soudem, který se vyvíjel v náš neprospěch a proto jsme žalobu po prvním stání stáhli.

 Na zastupitelstvu jsme se dohodli, že se pokusíme urovnat naše spory dohodou, a vše dále nevyhrocovat. Proto jsme nepodnikli žádné kroky ve věci poškození vozovky a jiného oplocení než bylo nahlášené. Sešli jsme se na společné schůzce 31.10.2005 ve složení: pan Pinc a jeho právní zástupce, starosta, místostarosta a právní zástupce obce. Chtěli jsme docílit 

 O - uzavření věcného břemene na vodovod, 

 O - odkoupení pozemku pod komunikací a odsunuti plotu cca 0,5 m za obrubník a 

 O - vyřešení věcného břemene pro budoucí kanalizaci. Za to jsme byli ochotní 

 O - znovu zahájit projednáván! změny územního plánu a zařadit veškeré pozemky u Seňáku, 

 O - za odkoupení pozemku jsme se dohodli na ceně 200Kč/m

 O -  přistoupili jsme na to že na naše náklady provedeme přesunuti stávajícího plotu a to bud' firmou, nebo našimi pracovníky, podle toho,co bude levnější,

 O - dále jsme přislíbili, že vybudujeme všechny slíbené přípojky,

 O - z pozemků pana Pince odstraníme sloupy rozhlasu,

 O - panu Pincovi jsme oznámili, že nebudeme I souhlasit se zařazením pozemků k Ostrovu do územního plánu. 

Rozešli jsme se s tím, že právní zástupce! pana Pince připravit návrhy smluv. Z této schůzky nebyl vytvořen zápis a mohu se tedy odvolat jen na svědectví přítomných. 1.11.2005 jednání zastupitelstva obce, kde jsou zastupitelé seznámeni s průběhem jednání.

 12.12.2005 12.01 (déle než za měsíc) pan Pinc zasílá první návrh smlouvy na odkoupení pozemku -(dohoda o věcných břemenech není součástí)

13.12.200511.29 odeslána odpověď "Při naší schůzce jsme se domlouvali, že přesun plotu Vám bud' zaplatíme nebo provedeme vlastními pracovníky. Cena 27 215 Kč je pro nás nepřijatelná, plot přesuneme sami. Při dohadování o ceně jsme akceptovali Váš návrh 200 Kč 1m², přesto, že jsme cenu našich pozemku snížili. Nesouhlasíme s žádnou další částkou navíc, o které se nejednalo. Dále jsme včera ani já ani JUDr. Tichý neobdrželi slibované materiály k věcnému břemeni. 

15.12.2005 19.52 odpověď 

...Při jednání u Vás jsem upozorňoval na to, že na mém pozemku probíhají geodetické práce, a že pokud již budou hranice zaměřeny, budu požadovat od obce úhradu nového zaměření. Pokud však bude uzavřena kupní smlouva do konce roku 2005, jsem ochoten částku 6.331,­ Kč uhradit...."

(naše poznámka - že práce probíhají, jsme byli informováni, o ceně nepadlo ani slovo. I cena se nám zdá vysoká v porovnáni s cenami za obdobné vytyčení pozemků.)

 Nemyslím si tedy, že cena za posunutí plotu je vysoká." (pozn. 27 215, Kč) " Pokud přesto budete trvat na tom, že plot přesunou Vaši pracovníci, budu požadovat po ukončení práce sepsání předávacího protokolu. Do smlouvy pak zakotvím penalizaci 20.000,- Kč pro případ, že plot nebude postaven ve stejné kvalitě jakou má nyní. Tuto penalizaci pak použiji na jeho případnou opravu " Dejte mi prosím vědět, jakou variantu jste zvolili. Upravím podle toho smlouvu. Vzhledem k Vaší dovolené  předpokládám podpis smlouvy po jednání zastupitelstva tj. ve středu 21.12.2005 odpoledne po 16.00 hod. Jelikož je můj právní zástupce na dovolené, zašle Vám návrh smlouvy na věcné břemeno po svém návratu.

   Ptáme se:  Máte pocit že tu nikdo své požadavky nestupňuje? 

21.12.2005 14.53 den po projednání v zastupitelstvu ... Vám sděluji rozhodnutí zastupitelstva. Vzhledem k tomu, že návrh smlouvy a kupní cena jsou poněkud odlišné od původního návrhu, posečkat s podepsán9m smlouvy o koupi pozemku na návrh dohody o věcném břemeni, aby i obec, když už zaplatí nemalou částku, měla záruku, že budou vyřešena i věcná břemena na vodovod a případně na budoucí kanalizaci. 

  6.1.2006 pan Pinc urguje podpis smlouvy o odkoupení pozemku, ale návrh smlouvy o narovnání stále nepřichází. 

 10.1.2006 9.48 email od JUDr. Tichého (právního zástupce obce), kdy nám přeposílá návrh smlouvy o narovnání a upozorňuje na příliš vysoké sankce. Kompletní návrh smlouvy je k dispozici na úřadě, z návrhu vyjímá: pan Pinc podepíše dohodu na věcné břemeno na vodovod (tedy opět neřeš! kanalizaci) za splnění následných Podmínek: zaplatit jednorázově 1000 Kč za zřízení věcného břemene 

(to je dvojnásobek původně stanovené ceny -poznámka obce ) 

do 1.4,2006 provést změnu územního plánu i podmíněnou uspořádáním ulice,

(tak, jak si usmyslel pan Pinc -poznámka obce) 

do 1.4.2006 zřídit na své náklady odbočku vodovodu včetně vodoměrné šachtice na pozemek 179/13 (směr na Ostrov) 

do 1.6.2006 zřídit na své náklady přípojku vodovodu na hranici pozemku 108/11 (za mostek u Kocáby) do 30 dnů po kolaudaci budoucí kanalizace zřídit na náklady obce kanalizační přípojky k pozemkům 569/2.. 569/7 a 1 08/11 .V případě prodlení obce s plněním je obec povinna zaplatit sankci 2000,-Kč za každý den prodlení.

  3.2.2006 pátek z důvodu nemoci starosty přesunuté jednání zastupitelstva, projednání návrhu smlouvy od pana Pince. 

6.2.2006 písemná odpověď panu Pincovi. 

Objasňuji, jaké kroky je podle stavebního zákona nutno provést ke změně územního plánu a dodržet zákonné lhůty. Skutečně minimální čas od podpisu smlouvy je 219 dní. (pan Pinc do smlouvy navrhuje od 1.2.2006 do 1.4:2006 tedy 59 dní -to by odpovídalo, že zaplatíme penále za 160 dní, což by bylo ke všem ostatním nákladům 320 tisíc Kč. a když připočteme náklady na to ostatní tak se budeme blížit k částce 0,5 mil ) Závěr mého dopisu: ...V návrhu smlouvy jste nám dal čas od 1.2. do 1.4.2006 to je 59 dní. Při navrhovaných sankcích nemůžeme Váš návrh akceptovat. Reálné nejsou ani termíny pro vybudování přípojek. Dále jste vůbec nezmínil dohodu o věcném břemeni na budoucí kanalizaci. 

V případě, že budete trvat na navržených termínech, bude pro nás levnější varianta přeložení vodovodního řadu na náš pozemek č.830. Rovněž bychom neakceptovali cenu za pozemek pod komunikací a řešili to právní cestou.

 23.2.2006 dopis od pana Pince. 

Navrhuje termín pro dokončení územního plánu do 1.10.2006 což je právě potřebných 220 dnů, ale od zaslání jeho dopisu, a nikoliv od uzavření dohody o narovnání a opět ani zmínka o věcném břemeni na budoucí kanalizaci.

28.2.2006 zastupitelstvo rozhoduje 

sloupy odstranit ihned, stále není řešeno věcné břemeno - zaslat dopis na odstranění nepovoleného plotu.

Otázka nevyřešeného věcného břemene na budoucí kanalizaci je pro nás velice důležitá proto, že se objevila možnost prodeje všech pozemků obce na Holance a zahájení III. etapy kanalizace v dohledné době.

Starostovi uloženo prověřit možnost změny vedení trasy vodovodu i kanalizace, protože jednání nikam nevedou.

1.3.2006 právní zástupce obce vyzývá dopisem pana Pince k odstranění drobné stavby. 31.3.2006 uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s panem Bláhou, která umožní přeložit vedení vodovodu na druhou stranu silnice.

1.4,2006 rekce na dopis právního zástupce pana Pince.Vážený pane Pinci, vzhledem k tomu, že komunikujete s naším klientem OÚ Višňová, oslovovala naše advokátní kancelář také přímo Vaší osobu. Váš právní zástupce však tento postoj nesdílí a nadále důrazně žádá, abyste byl oslovován jeho prostřednictvím. Z toho důvodu Vám i my dáváme na vědomí, že pokud budete namísto naší kanceláře oslovovat přímo našeho klienta, nebude reagovat, protože má rovněž právní zastoupení.

4.4,2006 zastupitelstvo 

Starosta informoval zastupitele o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí s panem Bláhou na případnou přeložku hlavního přivaděče vodovodu. ZO ukládá starostovi pokračovat v přípravách na změnu vedení.

13.4.2006 pan Pinc zasílá žádost o zaplacení bezdůvodného obohacení, které ohodnocuje částkou 10,-Kč za m2 ročně a požaduje úhradu za 500m2 za dva roky tj. částku 10000,-Kč. 

13.4.2006 11.40 starosta zasílá své stanovisko JUDr. délka vedení je 98 m, ochranné pásmo je u průměru vedení do 400mm, 1,5m na každou stranu, to je 294m2. Běžné nájemné za ornou půdu v místě a čase obvyklé je 0,025 Kč/m2, což by za celou plochu činilo 7,40 Kč za rok. Jednorázová úhrada za věcné břemeno by činila podle smlouvy 490 Kč. Zároveň nás pan Pinc vyval k odstranění stavby do 30 dnů.

V průběhu dubna bylo přesunuto vedení místního rozhlasu a 30. dubna odstraněny sloupy z pozemku pana Pince. Starosta předjednává na odboru vodního hospodářství změnu vedení a sděluje, že jsme se dohodli na zastupitelstvu na přeložení vodovodu. Odbor na stížnost pana Pince odpovídá, že probíhá jednání o odstranění stavby a že po vyřízení projektové dokumentace bude podána žádost o změnu stavby před dokončením a odstranění předmětu sporu. I přes tuto informaci pan Pinc podává 11.5.2006 žalobu na odstranění stavby a zároveň žalobu n-a zaplacení neoprávněného majetkového obohacení ve výši 10 000 Kč. (Tady už nejde o to, aby se stavba odstranila, ale aby obec potrestal za to, že jsme mu nevyhověli). Proti žalobě na neoprávněný majetkový prospěch byl podán odpor. 

V průběhu května je vyhotovena projektová dokumentace na přeložení části vodovodu. Cena za dokumentaci a zaměření 14875,-Kč. Předáno firmě Šindler ke zpracování cenové nabídky. Zaslány žádosti na Správu a údržbu silnic a Obec Ouběnice na smlouvy o zřízení věcného břemene. (Viz zápis ze zasedání zastupitelstva 30.5.2006). 11.7.2006 zastupitelstvo Přišla cenová nabídka od firmy Šindler na přeložení vodovodu.(297 tis. vč. DPH) Kde vzal pan Pinc, že to bude stát 1,5 mil? Obdrželi jsme návrh smluv od SÚS Benešov a souhlas od obce Ouběnice. Připraveno k podání na odbor životního prostředí -změnu stavby před dokončením. Starosta je pověřen podat žádost o změnu stavby před dokončením a oslovit o zaslání nabídky na přeložku ještě jiné firmy, případně prověřit provedení výkopových prací svépomocí. V červenci jsem byl s žádostí o změnu stavby na odboru životního prostředí, kde mi bylo sděleno, že vzhledem k použití jiných pozemků, než bylo v původním územním rozhodnutí, je potřeba provést nejprve změnu územního rozhodnutí. To vyvolalo potřebu vyjádření nejen od majitelů předmětných pozemků, ale i od uživatelů. Byly zaslány žádosti o vyjádření na ZD Dlouhá Lhota, o vyjádření byly požádány rozvodné závody a Telecom. Počátkem srpna po obdržení vyjádření byla podána žádost o změnu územního rozhodnutí a správní řízení právě probíhá. (Mezitím jsem dostal předvolání na jednání soudu dne 21.8.2006)

 Závěrem zdůrazňuji, že pan Pinc vysloveně lže nejméně ve dvou bodech, a to: že jsme na jeho nabídky od prosince 2005 nereagovali a že přesunutí vodovodu bude stát 1,5 milionu korun. V dalších částech pak dost nepřesně interpretoval znění smluv a dohod (samozřejmě v jeho prospěch), a nebo sám domýšlí některé naše důvody.

Ve svých návrzích si neustále nechával zadní vrátka, až budeme žádat o věcné břemeno na kanalizaci, aby mohl obec znovu ždímat, a proto jsme rozhodli o změně trasy vodovodu i kanalizace. Bude nás to stát nějaké peníze, ale zase ušetříme za to, co bychom museli budovat, a budeme mít volné ruce.

 Ne že bychom byli úplně stoprocentní, ale posuďte sami, jestli sedí v zastupitelstvu skutečně taková banda tupců, jak to podle "pravdivých informací" pana Pince vypadalo. Máte-Ii přesto pochybnost, můžete se dostavit na obecní úřad a prohlédnout si originály korespondence a porovnat s naší verzí. Omlouváme se občanům za rozsah tohoto textu, ale pro objasnění problému bylo nutné uvést i některé podrobnosti a fakta, bez kterých byste si mohli udělat špatný úsudek.

Ing. Jiří Nekolný - starosta  

Škola

Na základě dotazů upřesňuji, že paní Vacková se stala ředitelkou Základní školy a mateřské školy Višňová okres Příbram. Bude dále vyučovat v mateřské škole a pro vyučování ve škole bude mít zástupce pana Mgr. Umlaufa. Místo učitelek které skončily, nastupují Mgr. Karel Umlauf, Mgr. Olga Kubešová a paní Šárka Dlabačová, která studuje dálkově vysokou školu.

Višňovské střípky 22/9/2006