100 let hasičského sboru ve Višňové

1891 - 1991

Vážený čtenáři!
Dříve než počneš čísti tyto vzpomínky, historii višňovského hasičského sboru, pozastav se malou chvíli v zamyšlení nad uplynulou dobou, v níž se mnoho zajímavého událo.
Hybnou silou, aktéry těchto událostí byli lidé několika generací Jejich nezištná práce přinesla určité hodnoty, které se neztratily.
Listujeme-li v paměti, v kronikách a zápisech, nacházíme v nich jména těch, kteří více než jiní věnovali svůj čas a um ku cti a prospěchu svého Sboru, svých spoluobčanů, k po vznesení jejich společenského života a ke zvelebení obce, kde tito lidé v té době žili.
Proto je naší povinností na tyto lidi nezapomínat.
Sté výročí vzniku dobrovolné hasičské činnosti ve Višňové je prvou příležitostí vzpomenouti jejich zásluh, neb tito lidé nezištně ve Sboru dobrovolných hasičů dlouhá léta pracovali.
Nebylo to pouze při záchraně majetku, zdraví a životů svých spoluobčanů při všech přírodních katastrofách, ale navíc v oblasti kultury a osvěty, jediné to činnosti na úseku zábavy v té době na vesnici.
Pro povznesení národního sebevědomí byla důležitá divadelní představen která se ve Višňové hrála již v r. 1912. Hry předváděné ve Višňové za druhé světové války dávaly lidem celého kraje silu k národnímu uvědomění Nutno však vzpomenouti I padesátá léta tohoto století kdy funkcionáři hasičských sborů byli nazýváni zpátečníky a iniciátoři podvratných činnost přestože to byli právě hasiči kteří přemlouvali své spoluobčany, aby se vzdali peněžního příspěvku v době sucha v r. 1947. Za tyto peníze byl pak zakoupen pro Višňovou prvý promítací filmový přístroj, tehdy jediný na vesnici v celém kraji.
V této době, přebujelé In formacemi se tato slova díků našim předchůdcům mohou zdáti nadnesená.

Plným právem si je však zaslouží !              autor brožurky

 

Rok 1891 byl pro obec Višňovou velice významný. Po několikaletém urgování okresního úřadu v Příbrami, v poslední době již výhružných přípisů, které se všechny zachovaly, a vyhrožováním obecnímu starostovi:
jestli že nebude sbor hasičský ustanoven, bude pokutován“, byl sbor hasičský založen 22. března 1891, jako prvý v celé višňovské kolátoře. I té době představení sousedních obcí a další občané byli ve sboru hasičském ve Višňové, mnozí ve výboru sboru, tak jak je zapsáno ‚ zápisech jednatelské knihy z této doby.
e nebylo snadné hasičský sbor ustanovit, buď z nezájmu obce, nebo
liknavosti představených, na důkaz uvádíme opisy z přípisů okresního
úřadu v Příbrami obci Višňovské, tak jak jsou uloženy u kronikáře
sboru Jiřího Vandase.
 

Dopis prvý ze dne 5. ledna 1887,
dopis druhý ze dne 11. října 1888,
dopis třetí ze dne 26. září 1889 adresován přímo starostovi obce, aby se z nedbalého jednání přímo zodpovídal.
Dopis čtvrtý ze dne 8. října 1890, kde jsou vyjmenovány všechny ručně psané přípisy a je vytýkáno starostovi: „aby se z tohoto zanedbávání svých povinností ospravedlnil, ale že až dodnes nedal ani odpověď. Nedbalost, lhostejnost tato jeví se býti hrubým porušením . . .“ Proto okresní výbor ‘ze, své povinnosti vyzývá obecního starostu opětně, „aby nejdéle do 25. ledna 1891 povinnost svou splnil, jinak by pořádkovou pokutou 20 zlatých pokutován býti musel“.
Dopisem pátým ze dne 16. října 1890, kde mimo jiné stoji psáno, že:
„zůstaly přípisy bez povšimnutí . . .“
„Oznamuje okresní úřad v Příbrami, že bude vyslán na útraty p. starosty obce posel, jestliže do 30. srpna 1891 ospravedlňující zpráva zaslána nebude . . .“
V dalším přípise již je psáno, že „žádosti obce ze dne 16. dubna 1891 povoluje okresní úřad ze své pokladny dar hasičům ve Višňové 50 zlatých na zřízení kolny pro stříkačku a nářadí. 

Darovací kvitance nechť je opatřena podpisy hasičů a starosty obce s pečetěmi.“
Tolik, vážený čtenáři, pokládáme za vhodné seznámit Tě s opisy dokladů z tehdejší doby; co všechno předcházelo, než Sbor dobrovolných hasičů ve V I Š ň o v é byl založen. Již v té době představený obce zodpovídal za požární bezpečnost svých spoluobčanů, jejich majetku, zdraví i životů. Proto všechny orgány tlačily na občany, aby se sdružovaly v hasičských sborech a tak organizovaně chránili svůj majetek.
Po několikaletých úvahách, posléze výhružkách, vydává i višňovská obec. dne 15.března 1891 tuto vyhlášku, kterou Vám doslovně opisuji:

VYHLÁŠKA

Obecní výbor se usnesl ze dne 15. března 1891, že ustanoví v naší obci Sbor hasičský.

Za tou příčinou vyzývají se občané višňovští aby se přihlásili dne 22. března (v neděli) po mši svaté ve škole, aby se počet hasičů stanoviti mohl.

Poněvadž celý výbor obecní se přihlásil za Členy budoucího sboru hasičů zdejších, očekává se, že i ze strany ostatních občanů horlivost se projeví a hojně se přihlásí.

 
Výbor obce Višňová
Ze dne 13. března 1891

Alois (nečitelné)

Josef Fencl,

Jan Kočí, starosta.

řídící školy Josef Žák,

Vojtěch Rozsypal

František Zimrman

Josef Jechort

František Skuhrovec

Josef Marhoul

Prvá zpráva jednatelská o činnosti sboru hasičského v době od 22. dubna až do 25. července 1891 dle originálu, uloženého v archivu zní.

Sbor založen 22. dubna t. r. 1891.
Sbor čítá 37 Členů činných, 3 přispívající

Počet odbývaných cvičeních 14,

počet sborových vycházek 1. Požár žádný.

Zúčastnil se pouze cvičení se žebříky a se stříkačkou. Na tělocvičně posud necvičil, protože nemá zač by si ji pořídil. Sbor hasičský sestává téměř se samých chudých Členů

Ve Višňové 23. července 1891
Vojtěch Rozsypal, Josef Fencl
pokladník, velel
Josef Marhoul, Václav Skalička
zbrojmistr jednatel.

 

Prvý protokol

sepsaný dne 28. května 1891 na valné hromadě sboru dobrovolných hasičů ve Višňové: 

1.Čtení schválených stanov 

2. Učet příjmů a vydání 

3. Volba velitele a podvelitele: (poznámka autora: dle stanov višňovských funkcí starosty sboru vykonává vždy starosta obce) 

4. Volba šesti členů výboru 

5. Volba členů revizorů účtu 

6. Volba smírčích soudců a dvou jejich náhradníků 

7. Volné návrhy Přítomno 33 členů. 

Další členové výboru byli zvoleni aklamačně: 

Dp. Krupka Karel, farář ve Višňové; 

Oktábec František, mlynář z Drásova, 

Skalička Václav, učitel, 

Rozsypal Vojtěch, obuvník ve Višňové, 

Marhoul Josef, kovář, 

Vlasatý Josef, obuvník. 

Náhradníci: 

Hejnic Josef, domkář, 

Bříško Jan, uhlíř. 

Revizoři účtů: 

Michal František, starosta obce a rolník z Ouběnic, 

Oktábec Václav, učitel ve Višňové. 

Smírčí soudci: 

Hrubý František, rolník Ouběnice, Vandas František, rolník Ouběnice, 

Náhradníci soudců: 

Balabán Josef, řezník ve Višňové, Bondy Josef, obchodník ve Višňové. 

Ze sboru se vylučuje: 

Buryan Petr, protože se nezúčastňuje ani cvičení sboru, ani náboženských slavností. Šaty zapůjčené Petru Buryanovi zapůjčí se Veilovi Josefu.

Za obvod hasební se ustanovuje; k němuž se má višňovský sbor
dostaviti:

Višňová, Ostrov, Ouběnice, Kurzbach, Skalice, Nečíň, Dušníky, Druhlice,
Svaté Pole, Lhotka, Obořiště, Rosovice, Dlouhá Lhota, Skalka, Dubno,
Dubenec, Bytíz, Drásov a Cihelna.

Dne 13. srpna zavdal k nám inspektor hasičské župy pan Jan Karásek z Litně. Našel obec ve slavnostním hávu. To vše učiněno na oslavu druhého dne, kdy sbor hasičský měl první veřejné cvičení.
Ráno nás probudila hudba a rány z moždířů. O pořádek při slavnosti pečovala komise, které velel p. Hrubý František z Ouběnic. K deváté hodině začala slavnost vítání sborů hasičských:

Z Druhlic, ze Stěžova, Rosovic, z Obor, Dubna, Dušník, Hřiměždic, z Obořiště a dalších, celkem 12 sborů se zúčastnilo se 131 členy v uniformách. K desáté hodině vedl p. župní inspektor dp. Vilímka a všechny členy seřazené ke službám Božím.

 
Pak začalo školní cvičení, po třepání rukama a volání slávy sboru višňovskému promluvil p. župní inspektor o důležitosti hasičských sborů.

Poté byl slavnostní oběd.

Po obědě byla fara zahalena rudým práporem, a kam bylo cvičení vedeno, škola byla chráněna
Bylo radost se dívat na hasiče čiperné, jimž nebylo žádné namáhání dost těžké
Tolik trochu historie z prvých dnů do r. 1891 hasičství ve Višňové, opsaných z dostupných materiálů a prvé jednatelské knihy.

Oheň je dobrý sluha, ale zlý pán. Bez „ohně“ by nebylo života, žena by neuvařila a kluci by si ani buřty neopekli. Vymkne-li se nám však z rukou, stává se z ohně požár.
Doba ukázala, že dobře organizovaný a secvičený postup při jeho hašení je lepší než zmatek, I když nebyla mnohdy po ruce ani ta nejjednodušší hasební technika. Proto došlo k zakládání hasičských sborů. Prvý hasičský sbor v Čechách byl založen velvarským obchodníkem p. Karlem Kholem, v r. 1864. Již v té době byla vyráběna hasební technika, I když prvé stříkačky byly ve světě vyráběny daleko dříve.

Hasičské stříkačky: první byly ruční, přenosné, do kterých se voda donášela, vylévala do nádrže a ručním čerpáním voda proudila k ohni koženými hadicemi. Později, po vynalezení vývěvy čerpadla, voda byla již Čerpána přímo z rybníka a k ohni dopravována konopnými hadicemi. Devatenácté století bylo stoletím velikého rozmachu.
Višňovský sbor hasičský vlastnil již ruční stříkačku, jak je uvedeno v zápis ech z. r. 1891, se kterou zasahoval v celém kraji po dlouhá desetiletí.

Tato motorová stříkačka sloužila ještě prvnímu soutěžnímu družstvu koncem padesátých let. Poslední čas byla u p. Hošinského na Chaloupkách v opravě.
Po velkém ohni v r. 1957 v naší obci, kdy vyhořela i naše hospoda a hospodářské objekty JZD, byla na žádost našich hasičů přidělena obci nová, dvoukolová stříkačka DS 16., která je v provozu dodnes. Bez poruch zasahovala u mnoha požárů. Tlačila i vodu z rybníku „Kaňka“ přes dalších sedm strojů na Svatou Horu při požáru v r. 1977. Pracovala rovněž bez poruchy při velké povodni v r. 1978 plných 21 hodin v Kamýku ‚ kdy byly zatopeny všechny zemní stroje I velký bagr.

 Odměnou za rychlé postavení nové požární zbrojnice - víceúčelové budovy NV, které nemělo v té době nejenom v okrese, ale i v kraji obdoby, jsme obdrželi (U příležitosti předávání celé budovy do trvalého užívání) nový stroj PPS 12.

Tuto stříkačku nyní používá mladší generace hasičů při všech zásazích a soutěžích.

Při hodnocení 100 leté činnosti hasičství ve Višňové nesmíme opomenout umínit se několika řádky o dalším stroji, který zajistili funkcionáři našeho sboru ve spolupráci JZD. Byl to nový typ závěsné traktorové stříkačky NTS 25, kterou vlastnilo naše JZD. Podmínkou pro získání tohoto stroje bylo od státní pojišťovny, že se strojem bude zacházet vycvičené požární družstvo JZD.

 
Velitel sboru hasičského proto sestavil a dobře vycvičil požární družstvo žen, pracovnic JZD, které předvedlo své umění s touto stříkačkou při oslavách 75. výročí založení hasičského sboru ve Višňové. Za své výkony a umění sklidilo požární družstvo žen družstevnic od mnoha přítomných diváků veliký potlesk.

První hasičské stříkačky byly do místa požáru dopravovány ručně, později koňským potahem. Jak jsem se již zmínil, každý měsíc byla obecním úřadem stanovena postupně tato služba. Ve vývěsní skříňce na zbrojnici (dříve kolně) visela za drátěnkou tato vyhláška, rozpis služeb.
Byl-li oheň v místě, nebo v blízké obci, hasiči, za pomoci dalších občanů tlačili stříkačku k ohni samí z důvodu rychlé pomoci. Na sjezdy hasičské, veřejná vystoupení (nyní soutěže) jezdili však na ozdobených vozech žebřiňákách, nebo tradičních bicyklech.

 Prvý automobil vlastnil višňovský sbor již po druhé světové válce. Byl to nákladní automobil značky „FORD 8“, válečný zůstatek po americké armádě. S tímto automobilem byl strojník Masopust s velitelem sboru ve Slatiňanech pro novou stříkačku DS 16. Průměrná spotřeba benzinu tohoto automobilu na 100 km byla 60 litru.

Po převzetí vyřazeného automobilu „Tatry 805“, které byla postupně dána generální oprava, převzalo „UNRU“, jak jsme „Fordu“ říkávali, JZD, které tento nákladní vůz přestavělo na pojízdnou drůbežárnu.

Tatra 805, po ušití nové plachty a dalších úpravách, především díky dobré péči řidičů - strojňíků nám slouží dodnes.

V roce 1972 byl přidělen našemu sboru zánovní nákladní automobil „Bučegi“, rumunský vůz, který byl pro své veliké rozměry a obrovskou spotřebu pohonných hmot po krátkém čase vrácen OlPO v Příbrami.

 Požární zbrojnice:

 Hasičská kolna, jak se dříve říkávalo, byla postavena v naší obci pro ruční hasičskou stříkačku již v r. 1892, jak svědčí zápis o daru okresního úřadu 50 zlatých na postavení kůlny z r. 1891. Byla postavena mezi kostelem a hospodou. V r. 1930 byl přistaven ještě jeden box pro novou.

V r. 1957 požár objektu JZD a hostince „U Suchých“, stroj hodinu trucoval, pak ale pracoval nepřetržitě celou noc. Na základě naší žádosti byl nám přidělen nový stroj DS 16.

27. dubna 1977 tento stroj dodával nepřetržitě vodu z rybníku „Kaňka“
v Příbrami na hořící Svatou Horu přes 7 strojů do pozdních hodin za
silného větru.

V r. 1981 požár kravína a drůbežárny na Jelencích.
V r. 1990 velký lesní požár na Vápenici, kdy višňovský stroj PS 12 dodával vodu všem cisternám a fekálním vozům, za nepřetržitého chodu motoru po celou noc.

Ze zápisů různých jednatelů za sto let činnosti višňovského sboru hasičského lze se dočísti kromě písemných poděkování za úspěšné zásahy i různých darů obci a sedláků za záchranu majetku, i několika „zlatých“ v měně za Rakouska i v pozdějších korunách.

Povodně:

V r. 1934 protržená hráz po velké bouři v rybníku Šeňák, vytopené domy v povodí Kocáby.

V r. 1958 - protržená hráz po velkých, nepřetržitých deštích při budování Kamýcké přehrady. Čerpání vody z velkého bagroviště mezi řekou a pískovištěm. Po celodenním Čerpání se ve večerních hodinách začaly objevovat stroje a velký bagr. Po příjezdu domů druhý den Í ti nejodvážnější prohlásili:
„když jsme dotlačili stříkačku mezi běsnící řeku a jezero, měl jsem strach . .

V dalším letech, při povodních a čerpání vody ze studní a sklepů, byl prvně použitý Ejektor. Dobře pracoval i ze 16 m hloubky.

Nejrychlejší akce:

V r. 1959 při požáru auta u Kášů za husté mlhy, velkého mrazu a odjezdu všech mužů v ranních hodinách do práce, višňovské ženy dotlačily za pomoci jediného muže, p. Máši, stříkačku k rybníku, rozvinuly hadice, požár přímo uhasily od dřevěné besídky a z druhé strany hořícího dřeva. Za půl hodiny již věšely umyté hadice na háky. Uchránily sta tisícové hodnoty.

Z tohoto příkladu si vzaly vzor i naše dorostenky v roce 1976, kdy byly přebornicemi Středočeského kraje a na celostátní soutěži měly nejrychlejší požární útok. Celkově se umístily na třetím místě.

Višňovské dorostenky patřily po celá desetiletí ke špičce okresu, pochopitelně, že to vyvolávalo i u jiných družstev touhu po prvenství, a to za každou cenu. Uvádím jeden pořad, který se stal jinému kolektivu dorostenek
z Višňové na okresní soutěži. V dopoledních disciplínách suverenně vedly,
zbýval jim splnit požární Útok, na který neměla jiná družstva dostatek
rychlosti.

Po nastartování stroje byly hadice rozloženy, z prvého proudu teče voda,
z druhého pouze prská, vytéká . . . terč není sražen. Po prohlídce
proudnice byl nalezen ve výtokovém hrdle kámen. Co byly platné slzy
v očích našich děvčat, když se radoval ze svého prvenství „makléř "
a jeho družstvo. I takovou cestou se získávají medaile!

Podobný případ se stal i družstvu mužů na Vysoké Peci. Suverenně první o dvacet bodů, po splnění poslední disciplíny - požárního útoku - druzí. Někdo jim vypnul vypínač u zapalování stroje DS 16

Vážený čtenáři!

Historické zápisy, v posledních desetiletích i paměti členů višňovských požárníků, nyní opět hasičů, Vám daly nahlédnout do bohaté činnosti za uplynulých sto let trvání sboru. Byla naplněna pilnou prací při budování naší obce, dále pak při školení občanů, různých přednáškách, zábavních a dalších akcích pro celou veřejnost.

Budeme i nadále pracovat při preventivní Činnosti a v získávání mládeže pro pokračování hasičství ve Višňové a v celé naší vlasti. Pro tuto činnost jsou vytvořeny naší dobrovolnou organizací a předky dobré podmínky.

Hasičský sbor ve Višňové byl za svoji záslužnou Činnost za uplynulých 100 let několikrát ohodnocen čestnými diplomy“ a medailemi od našeho svazu i státních orgánů. Rovněž tak i řadoví členové se stali nositeli těchto uznání a medailí. Celá řada členů s Úspěchem složila zkoušku „Vzorného požárníka“ lIl. i II. stupně a jeden prvého stupně. V našich řadách jsou I držitelé odbornosti „vzorný strojník“, vedoucí mládeže a průkazu „Rozhodčí " soutěží. Věříme, že i nadále v této činnosti bude pokračováno. Tím by se splnilo i nadále lidumilné, krásné heslo našich zakladatelů „hasič ku pomoci ve dne i v noci“ a druhé krásné heslo hasičské „Ohni zmar, hasičům zdar“.

Jsme vděčni za veškerou pomoc nejenom představitelům naší obce za 100 let činnosti Sboru hasičského, ale I všem spoluobčanům a příznivcům naší Činnosti, neb i oni mají veliké zásluhy na dobrých výsledcích společného konání.

Různá poděkování, písemná, peněžní; i o sudu piva je psáno, za dobrý zásah.

Tato ruční stříkačka poskytovala dobré služby ještě v dobách socializace místnímu JZD při mlácení, při rozšiřování mostu přes Kocábu v r. 1960 a k čerpání studní.

 
Vlivem špatného uskladnění, ale I různým nedobrým zacházením dřevěné části ztrouchnivěly, ztratilo se i bronzové čerpadlo neznámo kam.
Přeškoda této historické techniky!

Druhou hasičskou stříkačku si koupil náš sbor již motorovou, od firmy Smekal - Mára v r. 1931. Ta dávala za 1 minutu 1600 I vody. Tento stroj se zapínal za dvoukolový podvozek, na kterém sedělo celkem 8 hasičů. Za stříkačku se napojoval ještě jeden dvoukolový přívěs, a to dva navijáky hadic. Celé toto zařízení dopravovali k ohni koně. Vždy každý měsíc byla určena přípřež pro držitele koní. Když nebyla koňská přípřež přítomná, hlavně v denní době, tlačili k ohni stříkačku z důvodu rychlé pomoci lidé, především na Chaloupka a k Vojáčkovic rybníčku.

 
Tato motorová stříkačka sloužila ještě prvnímu soutěžnímu družstvu koncem padesátých let. Poslední čas byla u p. Hošinského na Chaloupkách v opravě.
Po velkém ohni v r. 1957 v naší obci, kdy vyhořela i naše hospoda a hospodářské objekty JZD, byla na žádost našich hasičů přidělena obci nová, dvoukolová stříkačka DS 16., která je v provozu dodnes. Bez poruch zasahovala u mnoha požárů. Tlačila i vodu z rybníku „Kaňka“ přes dalších sedm strojů na Svatou Horu při požáru v r. 1977. Pracovala rovněž bez poruchy při velké povodni v r. 1978 plných 21 hodin v Kamýku ‚ kdy byly zatopeny všechny zemní stroje I velký bagr.

 Odměnou za rychlé postavení nové požární zbrojnice - víceúčelové budovy NV, které nemělo v té době nejenom v okrese, ale i v kraji obdoby, jsme obdrželi (U příležitosti předávání celé budovy do trvalého užívání) nový stroj PPS 12.

Tuto stříkačku nyní používá mladší generace hasičů při všech zásazích a soutěžích.

Při hodnocení 100 leté činnosti hasičství ve Višňové nesmíme opomenout umínit se několika řádky o dalším stroji, který zajistili funkcionáři našeho sboru ve spolupráci JZD. Byl to nový typ závěsné traktorové stříkačky NTS 25, kterou vlastnilo naše JZD. Podmínkou pro získání tohoto stroje bylo od státní pojišťovny, že se strojem bude zacházet vycvičené požární družstvo JZD.

 
Velitel sboru hasičského proto sestavil a dobře vycvičil požární družstvo žen, pracovnic JZD, které předvedlo své umění s touto stříkačkou při oslavách 75. výročí založení hasičského sboru ve Višňové. Za své výkony a umění sklidilo požární družstvo žen družstevnic od mnoha přítomných diváků veliký potlesk.

 

Funkcionáři hasičského sboru od založení: 

                                                Starosta sboru: 

jméno ve funkci                                                                         v letech 

Kočí Jan                                                                                 1891-1898 

Šimovský Václav                                                                     1899-1904 

Kočí František                                                                         1905-1908 

Marhoul Josef                                                                           1909-1913 

Skuhrovec Josef                                                                       1914-1918 

Šimonovský Václav                                                                  1919-1931 

Urban Jan                                                                                 1932-1938 

Šimonovský František                                                               1939-1945 

Jungbauer František                                                                   1946-1956 

Máša Antonín                                                                           1957-1977 

Vondruška Stanislav                                                                 1978-1981 

Rys Jiří                                                                                    1982-1989 

Fiřt Jiří                                                                                     1990-dosud 

                                                Velitelé sboru: 

Fencl Josef                                                                               1891-1892 

Petrus Emanuel                                                                         1893-1935 

Šimonovský Václav                                                                  1936-1942 

Lundák Rudolf                                                                         1943-1944 

Máša Antonín                                                                           1945-1957 

Vondruška Stanislav                                                                 1958-1977 

Bartoš Josef                                                                             1978-1982 

Větrovský Jaroslav                                                                   1983-dosud 

                                            Jednatelé sboru: 

Skalička Václav                                                                        1891-1898 

Šimonovský Václav                                                                 1899-1906 

Kříž František                                                                         1907-1908 

Procházka Josef                                                                      1909-1910 

Kočí Josef                                                                              1911-1912 

Černý Josef                                                                            1913-1914 

Šimonovský Jan                                                                      1915-1916 

Hejnic Antonín                                                                        1917-1918 

Černý Josef                                                                             1919-1937  

Šimonovský František                                                             1938-1939 

Černý Bohuslav                                                                       1940-1962 

Cihelka František                                                                     1963-1979 

Chmelař Václav                                                                       1980-1982 

Burian František                                                                       1983-dosud

                                    Pokladníci sboru:

Rozsypal Vojtěch                                                             1891-1903

Vlasatý Josef                                                                    1904-1906

Ureš Josef                                                                        1907-1910

Vlasatý Josef                                                                    1911-1912

Šimonovský Jan                                                                1913-1920

Králíček František                                                             1921-1923

Uchsaný František                                                             1924-1925

Šimonovský František                                                       1926-1927

Králíček František                                                              1928-1930

Šimonovský František                                                        1931-1934

Špína Matěj                                                                          1935-1941 

Vondruška František                                                               1942-1970
 

Vandas Jiří                                                                             1971-1990

Kočí Bohuslav                                                                       1991-dosud
 

                                        Funkcionáři okrsku:
 

Vondruška Stanislav,velitel                                                     1957-dosud
 

Švec František,starosta                                                           1962-dosud
 

                    Výbor dobrovolných hasičů ve Višňové v roce 1991:
 

funkce                                 jméno                     data narozen
í  

starosta                             Jiří Fiřt                         5.10.1962
 

náměstek starosty         Josef Bartoš                     19.11.1943
 

velitel                         Jaroslav Větrovský              23.4.1950
 

preventista                 František Pfléger                 7.1.1935
 

hospodář                  Bohuslav Kočí                     6.11.1959
 

vzdělavatel             Stanislav Vondruška               6.12.1924
 

jednatel                  František Burian                     22.3.1942
 

vedoucí mládeže   Stanislava Pšeničková             21.11.1956
 

kronikář                 Jiří Vandas                            24.3.1927
 

zbrojmistr             Oldřich Mácha St.                   29.5.1942
 

strojník                 Josef Matějka                         30.4.1940
 

strojník                 Oldřich Mácha ml.                 4.2.1967
 

organizační           Alois Jechort                         30.4.1940
 

člen výboru         Vlastimil Burian                       31.1.1965
 

člen výboru         Stanislav Pšenička                   20.4.1926
 

revizor             František Šimonovský                 26.12.1930
 

revizor             František Švec                             25.3.1922
 

revizor               Josef Tomek                             20.4.1936
 

Celková členská základna v roce 1991 je 120 členů,
z toho 23 žen.

 

DOSLOV

Publikace, zpracovaná dr. Josefem Hejnicem, CSc., tehdejším kronikářem obce, dává ucelený přehled o historii, současné činnosti a práci, i života jejího lidu. Bohaté podklady získané v muzeích a od dalších spolupracovníků nemohl v té době všechny zpracovat a zaznamenat, jak sám v publikaci uvádí. I autor této brožurky měl obdobné podmínky, přestože zpracovával pouze jednu Část činnosti svých předchůdců a spolupracovníků: „Sto let hasičství ve Višňové“.Vysoké finanční náklady pro vydání těchto pamětí nedovoluji výboru hasičského sboru uskutečnit plně své záměry. Po různých úvahách a jednáních našel však cestu a brožurku vydává, byt‘ v omezeném množství a její celkové úpravě. Proto není v úvodní Části psáno o vzniku a historii obce, neb je odborně, krásně popsána v prvé publikaci Višňová v minulosti a současnosti, kterou je možno ještě získat na Obecním úřadě ve Višňové. Po přečtení obou publikací získá čtenář ucelený přehled o jedné obci a jejím lidu uprostřed přibramského okresu, včetně obrazové části staré i nové zbrojnice a dalších dokladů. Za pomoci komise, připravující „Sté výročí vzniku hasičství ve Višňové“ sepsal autor brožurky:
Stanislav Vondruška.  

http://www.visnovske.nazory.cz

V roce 1930 - přístavba pravého boxu

Družstvo dorostenek v r. 1976 - přebornice kraje, v celostátní soutěži v Plzni třetí

Třídenní oslavy na počest 50. výročí vzniku ČSR v r. 1968 "na Rovišti"

Slavnostní otevření zdravotního střediska ve Višňové v r. 1973

Z oslav 75. výročí založení sboru

Členové Sboru dobrovolných hasičů na slavnosti v Drásově

Předávání diplomů zasloužilým členům